Syi‘ah Dalam Kitab Sunni: Pandangan Sunni terhadap Rijâl Syi‘ah dalam Kitab Lisân al-Mîzân

Authors

Asrar Mabrur Faza
IAIN Langsa

Keywords:

Syiah, Kitab Sunni, Kitab Lisan al-Mizan, Studi hadis

Synopsis

Buku ini menjelaskan bagaimana empat puluh tujuh kritikus hadis Sunni menyikapi periwayatan dari seratus enam puluh dua rijāl hadis dari berbagai sekte Syi’ah dalam Lisān al-Mīzān. Buku ini juga menawarkan beberapa kaidah alternatif jarh dan ta’dīl terkait dengan rijāl hadis dari Syi’ah atau rijāl Sunni yang dianggap Syi’ah. Penulis juga mendesak para peneliti hadis untuk mengkaji ulang kelayakan aspek bid’ah sebagai argumen tajrīh.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Abd al-H{ami>d, Mah}mu>d.‘Aqa>’id al-Syi>‘ah. Iskandariah: Da>r al-In, t.th.

al-‘Abd al-Lat}i>f, ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m. D{awa>bit} al-Jarh} wa al-Ta‘dil>. Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-Munawwarah, 1412 H.

‘Abd al-Lat}i>f, Sa‘d bin Muh}ammad bin ‘Ali>. Al-Ta‘ri>fa>t al-I‘tiqa>diyah. T.t.: Da>r al-Wat}n li al-Nasyr, t.th.

Abu> Syuhbah, Muh}ammad bin Muh}ammad. Al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa Mus}t}alah} al-H{adi>s. Jeddah: ‘A

Abu> Zahrah, Muh}ammad. Al-Ima>m Zaid: H{aya>tuh wa ‘As}ruh-Ar al-Fikr al-‘Arabi>, t.th.

_______. Al-Sya>fi‘i>: Haya>tuh wa ‘As}ruh–A’uh wa Fiqhuh. T.t.: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1978.

_______. Ta>ri>kh al-Maza>hib al-Isla>miyah. Juz I. T.t.: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th.

Abu> Zahw, Muh}ammad Muh}ammad. Al-H{adi>s wa al-Muh}addisu>n au ‘Ina>yah al-Ummah al-Isla>miyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah. Cet. II; Riyad: al-Ri’a>sah al-S|aqafah li Ida>ra>t al-Buhu>s al-‘Alamiyah wa al-Ifta>’ wa al-Da‘wah wa al-Irsya>d, 1984.

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail. Ciputat: MSCC, 2005.

Ahmad, La Ode Ismail. “Epistemologi Validitas Hadis dalam Tinjauan Syi‘ah-Sunni.” Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2009.

Aisyah, Siti. Kontribusi Imam Al-Bukhari dalam Validasi Hadis. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Alkaf, Halid. “Liberalisme Islam Indonesia (LII) dan Tantangan Dunia Akademik dalam Membangun Sistem Keilmuan yang Lebih Positif dan Produktif”. Naskah presentasi yang disajikan pada kuliah umum Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Kamis, 20 Desember 2012.

Alwi, Zulfahmi. “Metodologi Takhrij al-Hadis: Memantapkan Keberadaan Ilmu Takhrij al-Hadis sebagai Disiplin Ilmu.” Tahdis 1, no. 1, Januari-Juni (2010): h. 7-26.

_______. Reproduksi Manusia: Suatu Kajian Hadis dan Hukum. Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

al-‘A, Ma>lik Mus}t}afa> Wahabi>. Buh}u>s fi> ‘Ilm al-Dira>yah wa al-Riwa>yah: Syarh} Waji>zah al-Syaikh al-Baha>’i>. Cet. I; Beirut: Da>r al-Ha>di>, 2007.

Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Cet. I; Jakarta Selatan: Hikmah, 2009.

_______. “Western Methods of Dating vis-a-vis Ulumul Hadis: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat.” Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, Makassar: UIN Alauddin, Desember 2010.

al-Andalusi>, Abu> H{ayya>n. Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

al-Andalusi>, Abu> ‘Umar Yu>suf bin ‘Abdilla>h Ibn Muh}ammad bin ‘Abd al-Bar al- Namri>. Al-Istizka>r. Jilid X. Cet. I; Damaskus: Da>r Qutaibah li al-T{aba>‘ah wa al-Nasyr, 1993.

al-Ans}a>ri>, ‘Abd al-Qa>dir bin Ah}mad bin ‘Abd al-Qa>dir al-Gunaimi>. Baya>n ma> li Ah}a>di>s min Mus}t}alah} bi Syarh} Manz}u>mah Ibn Farh} fi> Mus}t}alah} al-H{adi>s al-Nabawi> al-Syari>f. Beirut: Da>r al-Basya>’i>r al-Isla>miyah, 2006.

al-Asari>, ‘Ali> bin H{asan bin ‘Ali> bin ‘Abd al-H{amid al-H{alabi>. Al-Nukat ‘ala> Nuzhah al-Naz}r fi> Taud}i>h} Nukhbah al-Fikar li al-H{a>fiz} Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>. Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1992.

al-As}baha>ni>, Abu> Nu‘aim Ah}mad bin ‘Abdilla>h. Z|ikr Akhba>r As}baha>n. Jilid I. Kairo: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>, t.th.

Asse, Ambo. Ilmu Hadis: Pengantar Memahami Hadis Nabi Saw, Makassar: Da>r al-Hikmah wa al-‘Ulu>m Alauddin Press, 2010.

_______. Metode Hisab dan Rukyah dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2011.

Assembly, The Ahl-ul-Bayt World. Teladan Abadi Ali Ridha: Pangeran yang Terasing. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2008.

_______. Teladan Abadi Ali Zainal Abidin. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007.

_______. Teladan Abadi Hasan Askari: Tumpuan Kaum Papa. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2009.

_______. Teladan Abadi Ja’far Shadiq: Sang Maha Guru. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2008.

_______. Teladan Abadi Muhammad Baqir: Sang Pemilah Ilmu. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2008.

_______. Teladan Abadi Muhammad Jawad: Sang Dermawan. Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2008.

_______. Teladan Abadi Musa Kazhim: Wali di Balik Jeruji Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2009.

al-Asy‘ari>, Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Isma>‘i>l. Maqa>la>t al-Isla>miyi>n wa Ikhtila>f al-Mus}alli>n. Juz I. Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyah, 1990.

‘Aun, Fais}al Badi>r. Al-Us}u>l al-Khamsah. Cet. I; Kuwait: Lajnah Ta’li>f wa al-Ta‘ri>b wa al-Nasyr, 1998.

Az, Emilia Renita. 40 Masalah Syiah. Cet. II; Jakarta: IJABI, 2009.

al-A‘z}ami>, Muh}ammad D{iya>’ al-Rah}man. Dira>sa>t fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Cet. I; Madinah Munawwarah: Maktabah al-Guraba>’ al-Asariyah, 1995.

_______. Mu‘jam Mus}t}alah}a>t al-H{adi>s wa Lat}a>’if al-Asa>ni>d. Cet. I; Riyad: Ad}wa>’ al-Salaf, 1999.

al-Azdi>, ‘Abd al-Gani>. Auha>m allati> fi> Madkhal Abi> ‘Abdilla>h al-H{a>kim al-Naisa>bu>ri>. Cet. I. Yordania: Maktabah al-Manar, 1987.

Azra, Azyumardi. “Aswaja dan Ummatan Washatan; Inklusifisme dan Ekskluvisme Umat”. Makalah disajikan pada Ceramah Umum UIN Alauddin, Makassar, 12 Desember 2012.

al-Bagda>di>, Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|abit al-Khat}i>b. Muwad}d}ih} Auha>m al-Jam‘ wa al-Tafri>q. Juz I. Cet. II; t.t.: Da>r al-Fikr al-Isla>mi>, 1985.

_______. Ta>ri>kh Madi>nah al-Sala>m. Jilid II. Cet. I; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2001.

al-Bagda>di>, Abu> al-H{asan ‘Ali> bin ‘Umar al-Da>ruqut}ni>. Al-Mu’talif wa al-Mukhtalif. Jilid I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1986.

al-Bagda>di,> Abu> Mans}u>r ‘Abd al-Qa>hir bin Muh}ammad. Al-Farq bain al-Firaq wa Baya>n al-Firqah al-Najiyah minhum. Kairo: Maktabah Ibn Si>na, t.th.

al-Baihaqi>, Abu> Bakr Ah}mad bin al-H{usain bin ‘Ali>. Al-Sunan al-Kubra>. Juz I. Cet. III; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Bila>l, Sa‘d Fahmi> Ah}mad. Al-Sira>j al-Muni>r fi> Alqa>b al-Muh}addisi>n. T.t.: Maktabah al-Taubah, t.th.

al-Bukha>ri>, Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>‘i>l. S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Cet. I, Damaskus, Da>r Ibn Kasi>r, 2002.

_______. Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r. Jilid I. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

al-Busti>, Abu> Sulaima>n H{amd bin Muh}ammad al-Khat}t}a>bi>. Al-Uzlah. Cet. II; Damaskus: Da>r Ibn Kasi>r, 1990.

al-Busti>, Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad Abu> H{a>tim al-Tami>mi>. Kita>b al-S|iqa>t. Juz I. Cet. I; India: Mat}ba‘ah al-Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Usma>niyah, 1973.

_______. Al-Majru>h}i>n min al-Muh}addisi>n wa al-D{u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n. Juz II. Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1992.

al-Da>ruqut}ni>, Abu> al-H{asan ‘Ali> bin ‘Umar Ibn Ah}mad bin Mahdi>. Al-‘Ilal al-Wa>ridah fi> Ah}a>di>s al-Nabawiyah. Juz V. Cet. I; Riyad: Da>r T{ayyibah, 1989.

_______. Kita>b al-D{u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1980.

_______. Sunan al-Da>ruqut}ni>. Juz I. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2004.

Dobrosavljev, Duška. “Gadamer’s Hermeneutics as Practical Philosophy,” Facta Universitatis 2, no. 9 (2002).

Fala>tah, ‘Umar bin H{asan ‘Usma>n. Al-Wad}‘u fi> al-H{adi>s. Damaskus: Maktabah al-Gaza>li>, 1981.

al-Farma>wi>, ‘Umar Muh}ammad ‘Abd al-Mun‘im. Us}u>l al-Riwa>yah ‘inda al-Syi>‘ah al-Ima>miyah: ‘Ard} wa Naqd. Cet. I; Mans}u>rah: Maktabah al-In, 2000.

Fari>d, Ah}mad. Naz}m al-Durar fi> Mus}t}alah} Ahl al-Asr. Cet. I; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415 H.

Fathullah, Ahmad Lutfi. Rumus-Rumus dalam Kitab Hadis & Rijal al-Hadis. Cet. I; Jakarta: LP2QH, 2003.

al-Fauru>za>ba>di>, Maj al-Di>n Muh}ammad bin Ya‘qu>b. Al-Qa>mu>s al-Muh}i>t}. Cet. VIII; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2005.

Gadamer, Hans-Georg. Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

al-Git}a>’, Muh}ammad H{usain Asyif. As}l al-Syi>‘ah wa Us}u>luha>. T.t.: Maktabah al-S|aqa>fah al-Isla>miyah, t.th.

al-Guraifi>, Muh}y al-Di>n al-Mu>sawi>. Qawa>‘id al-H{adi>s. Cet. II; Beirut: Da>r al-Ad}wa>’, 1986.

Hading. Ahl Al-Bayt dan Keutamaannya menurut Hadis. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

al-Hala>bi>, ‘Abd al-‘Azi>z S{a>lih}. ‘Abdulla>h bin Saba’: Dira>sah li Riwa>ya>t al-Ta>ri>khiyyah ‘an Daurih fi> al-Fitnah. Cet. II; London: S{aha>ri>, 1989.

al-Hamza>ni>, Abu> ‘Abdilla>h al-H{usain Ibn Ibra>hi>m al-Jauraqa>ni>. Al-Aba>t}i>l wa al-Mana>ki>r wa al-S{ih}h}a>h wa al-Masya>hi>r. Cet. I; Beirut: Da>r Ibn H{azm, 2004.

Ha>ru>n, ‘Abd al-Sala>m Muh}ammad. Tah}qi>q al-Nus}u>s} wa Nasyriha>. Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Kha>niji>, 1998.

H{asan, Kha>lid Ramad}a>n. Mu‘jam Us}u>l al-Fiqh. Cet. I; t.t.: al-Raud}ah, 1998.

Ha>syim, Ah}mad ‘Umar. Qawa>‘id Us}u>l al-H<{adi>s. Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1984.

al-Ha>syimi>, Sa‘di>. Al-Ruwa>h allazi>na Ta’assaru> bi Ibn Saba>’. Cet. I; T.t.: T.p., 1992.

al-H{auzi>, Khami>s. Su’a>la>t al-H{a>fiz} al-Silafi> li Khami>s al-H{auzi> ‘an Jama>‘ah min Ahl Wa>sit}. Ditahkik oleh Mut}a>‘ al-Tarabi>syi>. Cet. I; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1983.

al-Hindi>, Abu> al-H{asana>t Muh}ammad ‘Abd al-H{ayy al-Laknawi>. Al-Raf‘ wa al-Takmi>l fi al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Cet. VI; Beirut: Da>r al-Basya>’ir al-Isla>miyah, 2000.

Ibn Abi> al-H{adi>d, Syarh} Nahj al-Bala>gah. Juz XI. Beirut: Da>r al-Jail, t.th.

Ibn ‘Abd al-Bar, Yu>suf. Ja>mi‘ Baya>n al-‘Ilm wa Fad}lih. Juz II. Cet. I; Riyad: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1994.

Ibn ‘Abd al-Ha>di>, Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Muhdi> bin Abd al-Qa>dir. ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: Qawa>‘iduh wa A’immatuh. Cet. II; t.t.: t.tp, 1998.

_______. T{uruq Takhri>j. T.t.: Da>r al-I’tis}a>m, 1987.

Ibn ‘Abd al-Sya>fi‘i>. Abu> al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H{asan Ibn Hibatilla>h. Ta>ri>kh Dimasyq, juz XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibn Ah}mad, Abu> Muh}ammad ‘Ali>. Al-Fas}l fi> al-Milal wa al-Ahwa>’ al-Nih}al. Juz V. Cet. II; Beirut: Da>r al-Jail, 1996.

Ibn Ah}mad, Falla>h} bin Isma>‘i>l. “Al-‘Ala>qah bain al-Tasyayyu‘ wa al-Tas}awwuf.” Risa>lah Duktu>ra>h, al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-Nabawiyah Kulliyah al-Da‘wah Qism Dira>sah al-‘Ulya>, Saudi Arabia, 1411 H.

Ibn Ah}mad, Syams al-Di>n Muh}ammad. Z|ikr man Yu‘tamad Qauluh fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Cet. III; Beirut: Maktabah al-Nahd}ah, 1980.

Ibn Fa>lih}, Abu> ‘Abdilla>h ‘Ah. Mu‘jam Alfa>z} al-‘Aqi>dah. Cet. I; Riyad: Maktabah ‘Abi>kan, 1997.

Ibn H{ajar, Ah}mad bin ‘Ali>. Fath} al-Ba>ri> bi Syarh S{ah}i>h} al-Ima>m Abi> ‘Abdilla>h bin ‘Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, juz XIII. Cet. I; Riyad: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Wat}aniyah asna>’ al-Nasyr, 2001.

_______. Al-Gunyah fi> Mas’alah al-Ru’yah, tahkik Mas‘ad al-Sa‘dani>. Cet. I; Tanta: Da>r al-S{ah}a>bah li al-Tura>s, 1992.

_______. Hady al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri> bi Syarh} S{ah}i>h} al-Ima>m Abi> ‘Abdilla>h Muh}ammad Isma> 'i>l al-Bukha>ri>. Cet. I; Riyad: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Wat}aniyyah Asna>’ al-Nasyr, 2001.

_______. Inba>’ al-Gumr bi Anba>’ al-‘Umr. Juz I. Kairo: Majlis al-A‘la> li Syu’u>n al-Isla>miyah, 1969.

_______. Lisa>n al-Mi>za>n. Cet. I; Beirut: Da>r al-Basya>’ir al-Isla>miyah, 2002.

_______. Al-Mat}a>lib al-‘A’id al-Masa>ni>d al-S|ama>niyah, tahkik. Sa‘d bin Na>s}ir bin ‘Abd al-‘Azi>z al-Syasri>. Jilid I. Cet. I; Riyad: Da>r al-‘A

_______. Nuzhah al-Naz}r fi> Taud}i>h} Nukhbah al-Fikar fi> Mus}t}alah} Ahl al-Asar. Cet. III; Damaskus: Mat}ba‘ah al-D{iya>’, 2000.

_______. Tagli>q al-Ta‘li>q ‘ala> S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Jilid I. T.t.: Al-Maktab al-Isla>mi>, t.th.

_______. Tahzi>b al-Tahzi>b. Juz III. T.t.: Mu’asasah al-Risa>lah, t.th.

_______. Taqri>b al-Tahzi>b. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

Ibn H{anbal, Ah}mad bin Muh}ammad. Al-‘Ilal wa Ma‘rifah al-Rija>l. Jilid III. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1988.

_______. Musnad Ah}mad bin H{anbal. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1997.

Ibn Isma>‘i>l, Abu> al-H{asan Mus}t}afa>. Syifa>’ al-‘Ali>l bi Alfa>z} wa Qawa>‘id al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Cet. I; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1991.

Ibn al-Jauzi>, Abu> al-Farj ‘Abd al-Rah}man bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ja‘far. Al-D{u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.

_______. Kita>b al-Maud}u>‘a>t min Ah}a>di>s al-Marfu>‘a>t. Juz II. Cet. I; Riyad: Ad}wa>’ al-Salaf, 1997.

Ibn Kasi>r, al-Ba>‘is al-H{asi>s Syarh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>s. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1996.

Ibn Ma‘i>n, Yah}ya>. Ma‘rifah al-Rija>l. Juz I. Damaskus: Mat}bu>‘a>t Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, 1985.

Ibn Ma>ku>la>. Al-Ikma>l. Juz I. Cet. II; Kairo: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>, 1993.

Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab. Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, t.th.

_______. Mukhtas}ar Ta>ri>kh Dimasyq Li Ibn ‘Asa>kir. Juz XII. Cet. I; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1987.

Ibn Muh}ammad, Abu> Ma‘a>z T{a>riq bin ‘Awad}. Syarh} Lugah Muh}addis Manz}u>mah fi> ‘Ilm Mus}t}alah} al-H{adi>s. Cet. I; Haram: Maktabah Ibn Taimiyah, 2002.

Ibn Mu>sa>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad al-S|a>ni> bin ‘Umar. D{awa>bit} al-Jarh} wa al-Ta‘di>l ‘inda al-H{a>fiz} al-Z|ahabi> Rah}imahulla>h: Jam’an wa Dira>satan. Britania: Silsilah Is}d}a>ra>t al-H{ikmah, 2000.

Ibn Qutaibah, Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin Muslim. Ta’wil Mukhtalif al-H{adi>s. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1999.

Ibn S|a>bit, Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> Kifa>yah fi> Ma‘rifah Us}u>l ‘Ilm al-Riwa>yah. Jilid I. Cet. I; Mayt Gamr: Da>r al-Huda>, 2003.

Ibn Taimiyah. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi> Naqd Kala>m al-Syi>‘ah al-Qadariyah Juz VII. Cet. I; t.t.: t.p, 1986.

Ibn Zakariya>, Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris. Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

al-‘Ijli>, Abu> al-H{asan Ah}mad bin ‘Abdilla>h bin S{a>lih}. Ma‘rifah al-S|iqa>t. Juz II. T.t.: t.p, t.th.

Ilyas, Abustani. “Kritik Ilmu Hadis: Studi Komparatif Dimensi Praktis Ulama Mutaqaddimin dan Dimensi Teoritis Ulama Mutaakhirin.” Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Hadis/Ilmu Hadis, Makassar: UIN Alauddin, 26 Mei 2011.

Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad. Filsafat Ilmu Hadis. Cet. I, Surakarta: Zadahaniva Publishing, 2011.

‘Ima>rah, Muh}ammad. Ma‘rakah al-Mus}t}alah}a>t bain al-Garb wa al-Isla>m. Cet. II: Mesir: Nahd}ah, 2004.

al-‘Ira>qi>. Z|ail ‘ala> Mi>za>n al-I‘tida>l. Cet. I; Beirut: ‘A

Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

_______. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Ish}a>q, Abu> al-Farj Muh}ammad bin Abi> Ya‘qu>b. Kita>b al-Fahrasat li al-Nadi>m. Juz VI. T.t.: T.p, T.th.

‘Iz al-Di>n, Muh}ammad Kama>l al-Di>n. Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> Muwarrikha>n. Cet. I; Beirut: ‘A

Jabali, Fu’ad Sahabat Nabi: Siapa, ke Mana, dan Bagaimana?. Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010.

al-Jaiza>wi, Asyraf. ‘Ilm al-H{adi>s bain As}a>lah Ahl al-Sunnah wa Intih}a>l al-Syi>‘ah. Cet. I; Mesir: Da>r al-Yaqi>n, 2009.

al-Ja>sim, Fais}al Fazza>r. H{aqi>qah al-Khawa>rij fi> al-Syar‘ wa ‘Abr al-Ta> ri>kh. Cet. I; Kuwait: Gara>s, 2005.

al-Jurja>ni>, Abu> Ah}mad ‘Abdilla>h bin ‘Udai. Al-Ka>mil fi> D{u‘afa>’ al-Rija>l. Juz VII. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

al-Juwa>bi>, Muh}ammad T{a>hir. Al-Jarh} wa al-Ta’di>l bain al-Mutasyaddi>n wa al-Mutasa>hili>n. T.t.: al-Da>r al-‘Arabiyah li al-Kita>b, 1997.

Juynboll, G.H.A. “The Date of The Great Fitna,” Arabica 20, (1973): h. 159.

al-Kalada>ri>, H{usain bin Qa>sim Ta>ji>. Al-Durr al-Naqi> min Kala>m al-Ima>m al-Baihaqi> fi al-Rija>l. T.t: Da>r al-Fath}, t.th.

Kandu>, Muh}ammad Ish}a>q. Manhaj al-H{a>fiz} Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> fi> al-‘Aqi>dah. Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.th.

al-Khami>si>, ‘Abd al-Rah}man bin Ibra>hi>m. Mu‘jam ‘Ulu>m al-H{adi>s al-Nabawi>. Jeddah: Da>r al-Andalus al-Khad}ra>’, t.th.

al-Khara>syi>, Sulaima>n bin S{a>lih}. Ittiha>ma>t La> Tusbat. Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2004.

al-Khat}i>b, Muh}ammad ‘Aja>j. Al-Sunnah qabla al-Tadwi>n (Cet. III; Beirut: Da>r al-Fikr, 1980.

al-Khauli>, Muh}ammad ‘Abd al-‘Azi>z. Ta>ri>kh Funu>n al-H{adi>s. Damaskus: Da>r Ibn Kasi>r, t.th.

al-Kina>ni>, Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Arra>q. Tanzi>h al-Syari>‘ah al-Marfu>‘ah ‘an al-Akhba>r al-Syani>‘ah al-Maud}u>‘ah. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

al-Ku>fi>, Abu> al-‘Abba>s Ah}mad bin ‘Ali> bin Ah}mad Ibn al-‘Abba>s al-Naja>syi> al-Asadi>. Rija>l al-Naja>syi>. Cet. I; Beirut: Syirkah al-A‘lami> li al-Mat}bu>‘at, 2010.

al-La>h}im, Ibra>hi>m bin ‘Abdilla>h. Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.

Ma’arif, Majid. Tarikh-e Umumi_ye Hadits, terj. Abdillah Musthafa, Sejarah Hadis. Cet. I; t.t.: Nur Al-Huda, 2012.

Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah. Al-Mu‘jam al-Waji>z. Cet. I; Mesir: Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, 1980.

al-Makki>, Abu> Ja‘far Muh}ammad bin ‘Amru> bin Mu>sa> bin H{amma>d al-‘Uqaili>. Kita>b al-D{u‘afa>’ al-Kabi>r. Juz IV. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

al-Mansya>wi>, Muh}ammad S{id}d}i>q. Qa>mu>s Mus}t}alah} al-H{adi>s} al-Nabawi>. Kairo: Da>r al-Fad}i>lah, t.th.

al-Maus}ili>, Muh}ammad Ibra>hi>m Da>wud Isyh}a>zah. Al-Ruwa>t al-lazi>na wassaqahum al-Ima>m al-Z|ahabi> fi> Mi>za>n al-I‘tida>l wa qad takallama fi>him Ba‘d} al-Nuqa>d min h{ais al-Bid‘ah. T.t.: Da>r al-Qiblah, t.th.

Midong, Baso. Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Cet. I; Makassar: Yapma, 2007.

al-Misykaini>. Waji>zah fi ‘Ilm al-Rija>l. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-A‘lami> li al-Mat}bu>‘a>t, 1991.

al-Mizzi>, Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf. Tahzi>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l. Jilid XIII. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1992.

al-Muba>rakfu>ri>, Abu> al-‘Ali> Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}man bin ‘Abd al-Rah}i>m. Muqaddimah Tuh}fah al-Ah}wazi> Syarh} Ja>mi‘ al-Tirmizi>, juz I. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Munawar-Rachman, Budhy, Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban. Jilid 1 A-G. Edisi digital. Jakarta: Democracy Project, 2011.

_______, ed. Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Buku 4. Edisi digital. Jakarta: Democracy Project, 2011.

al-Naisa>bu>ri>, Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim. Al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ain. Juz III. Cet. I; Kairo: Da>r al-H{aramain, 1997.

al-Naisa>bu>ri>, Abu> al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi>. S{ah}i>h} Muslim, Muqaddamah. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘u>diyah Da>r al-Mugni>, 1998.

al-Nasa>’i>, Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib. al-D{u‘afa>’ wa al-Matruki>n. Cet. I; Mu’assasah al-Kutub al-S|aqa>fah, 1985.

al-Nawawi>, S{ah}i>h} Muslim bi Syarh} al-Nawawi> . Juz I. Cet. I; Mesir: al-Mat}ba‘ah al-Mis}riyyah, 1929.

_______. Al-Taqri>b wa al-Taisi>r li Ma‘rifah Sunan al-Basyi>r al-Nazi>r. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1985.

Nu>r al-Di>n, Muh}ammad Muja>hid. Buh}u>s wa Dirasa>t fi> al-Maza>hib wa al-Tiya>ra>t, T.t.: Da>r H{ajar, t.th.

Ospina, Sonia. “Qualitative Research,” dalam G. Goethals, eds., Encyclopedia of Leadership. London: SAGE Publications, 2004.

al-Qaffa>zi>, Na>s}ir bin ‘Abdilla>h bin ‘Ali>. Mas’alah al-Taqri>b bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi>‘ah. Bagian I. Cet. II; Riyad: Da>r Taiyibah, 1413 H.

al-Qaisiyah, Mah}mu>d Ah}mad. Al-Ima>m Ibn al-Jauzi> wa Kita>buh al-Maud}u>‘a>t. Cet. I; Disertasi Universitas Punjab, Lahore, 1983.

al-Qa>simi>, Jama>l al-Di>n. Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Da>r al-H{adi>s, Mesir, t.th.

al-Qazwi>ni>, ‘Abd al-Kari>m Muh}ammad al-Ra>fi‘i>. Al-Tadwi>n fi> Akhba>r Qazwi>n. Juz II. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.

al-Qummi>, H{asan bin Mu>sa> al-Naubakhti> dan Sa‘d bin ‘Abdilla>h. Firaq al-Syi>‘ah. Cet. I; Kairo: Da>r al-Rasya>d, 1992.

Rasdiyanah, Andi. Meraup Harapan Merajut Handalan: Nihlah di Ujung Rihlah. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

al-Ra>zi>, Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}man bin Abi> H{a>tim Muh}ammad bin Idri>s al-Tami>mi> al-H{anz}ali>. Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

Rayya>n, Naza>r ‘Abd al-Qa>dir Muh}ammad. “al-Nuqqa>d al-Mutasyaddidu>n fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l.” Majallah al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyyah: Silsilah al-Dira>sa>t al-Syar‘iyyah, jilid 12, edisi II, (Juni 2004).

al-Ru>mi>, Ya>qu>t al-H{amawi>. Mu‘jam al-Udaba>’: Irsya>d al-Ari>b ila> Ma‘rifah al-Adi>b. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1993.

al-S{a>bu>ni>, Abu> Usma>n Isma>‘i>l bin ‘Abd al-Rah}ma>n. ‘Aqi>dah al-Salaf wa As}h}a>b al-H{adi>s au al-Risa>lah fi> I'tiqa>d Ahl al-Sunnah wa As}h}a>b al-H{adi>s wa al-Aimmah. Cet. I; Kairo: Da>r al-Minha>j, 2003.

al-S{adr, H{asan. Ta’si>s al-Syi>‘ah li ‘Ulu>m al-Isla>m. T.t.: Syirkah al-Nasyr wa al-T{aba>‘ah al-‘Ira>qiyah al-Mamdu>dah, 1370 H/1954 M.

al-Sakha>wi>, Syams al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}man. Al-D{au’ al-La>mi‘ li Ahl al-Qarn al-Ta>si‘, al-Nu>r al-Sa>fir ‘an Akhba>r al-Qarn al-‘Ara>t Da>r Maktabah al-H{aya>h, t.th.

_______. Al-Jawa>hir al-Durar fi> Tarjamah Syaikh al-Isla>m Ibn H{ajar. Juz I. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.

Sali>m, ‘Amru> ‘Abd al-Mun‘im. Taisi>r ‘Ulu>m al-H{adi>s li al-Mubtadi’i>n. Cet. III; Tanta: Da>r al-D{iya>’, 2000.

al-Sa>lus, ‘Ali> Ah}mad. Ma‘a al-Isna> ‘Asyariyah fi> al-Us}u>l wa al-Furu>‘: Mausu>‘ah al-Sya>milah. Cet. VII; Riyad: Da>r al-Fad}i>lah, 2003.

al-Sam‘a>ni>, Abu> Sa‘d ‘Abd al-Kari>m bin Muh}ammad bin Mans}u>r al-Tami>mi>. Al-Ansa>b. Juz II. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1980.

Sa>nu>, Qut}b Mus}t}afa>. Mu‘jam Mus}t}alah}a>t Us}u>l al-Fiqh ‘Arabi>-Inkli>zi>. Cet. I; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2000.

Shihab, M. Quraish. Al-Qur’an dan Maknanya. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2010.

_______. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2007.

_______. Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Vol. III. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009.

al-Siba>‘i>, Mus}t}afa>. Al-Sunnah wa Maka>natuha> fi> al-Tasyri>’ al-Isla>mi>. T.t.: al-Maktab al-Isla>mi>, t.th.

al-S}iddi>qi>, Sa>jid al-Rah}ma>n. Al-Mu‘jam al-H{adi>s fi> ‘Ulu>m al-H}adi>s. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.

al-Sijista>ni>, Abu> Da>wud Sulaima>n bin ‘Asy‘as. Sunan Abi> Da>wud. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.

Soebahar, M. Erfan. Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif,” Makara, Sosial Humaniora 9, no. 2, Desember (2005).

al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr. T{abaqa>t al-H{uffa>z}. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.

_______. Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh} Taqri>b al-Nawawi>. Cet. II; Riyad: Maktabah al-Kausar, 1415 H.

al-Sya>fi‘i>, Abu> Bakr Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Ibra>hi>m. Al-Gi>la>niyat. Cet. I; Saudi Arabia: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1997.

al-Syahrasta>ni>, Abu> al-Fath} Muh}ammad bin ‘Abd al-Kari>m bin Abi> Bakr Ah}mad. Al-Milal wa al-Nih}al. Cet. III; Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1993.

al-Syahrazūri, Abū ‘Amrū ‘Usmān bin ‘Abd al-Rah}man. Ma‘rifah Anwa>‘ ‘Ilm al-H{adi>s. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

Sya>kir, Ah}mad Muh}ammad. Al-Ba>‘is al-H{asi>s Syarh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>s li al-H{a>fiz} Ibn Kasi>r. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1996.

al-Syauka>ni>, Muh}ammad bin ‘Ali>. Al-Badr al-T{a>li‘ bi Mah}a>sin man ba‘d al-Qarn al-Sa>bi‘. Jilid I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.

_______. Al-Fawa>’id al-Majmu>‘ah fi> al-Ah}a>di>s al-D{a‘i>fah wa al-Maud}u>‘ah. Mekah Mukarramah: Maktabah Nazza>r Mus}t}afa> al-Ba>z, t.th.

al-T{abari>, Abu> Ja‘far Muh}ammad bin Jari>r. S{ari>h} al-Sunnah. Cet. II; Kuwait: Maktabah Ahl al-Asr, 2005.

T{aba>t}aba>‘i>, Muh}ammad H{usain. Shi’ite Islam. T.t.: State University of New York Press, 1975.

al-T{abra>ni>, Abu> al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad. Al-Mu‘jam al-Ausat}. Juz VIII. Kairo: Da>r al-H{aramain, 1995.

_______. Al-Mu‘jam al-S{agi>r li al-T{abra>ni>. Juz I. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.

al-Taha>nawi>, Z{afr Ah}mad al-‘Usma>ni>. Qawa>‘id fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s. Cet. V; Beirut: Maktab al-Mat}bu>‘a>t al-Isla>miyah, 1985.

al-T{ah}h}a>n, Mah}mu>d. Al-Manhaj al-H{adi>s fi Mus}t}alah} al-H{adi>s. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 2004.

_______. Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s. Iskandariah: Markaz al-Hadi> li al-Dira>sa>t, 1415 H.

_______. Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d. Cet. III; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1996.

al-Taimi>, Abu> al-Qa>sim Isma>i‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali>. Al-Khulafa>’ al-Arba‘ah: Ayya>muhum wa Siyaruhum (Kairo: Mat}ba‘ah Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1999), h. 186-188.

Tim Ahlul Bait Indonesia. Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar. Cet. IV; Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Tirmizi>, Muh}ammad bin ‘I bin Saurah. Sunan al-Tirmizi>. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th.

‘Umar, Ah}mad Mukhtar. Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu‘a>s}irah. Jilid III. Cet. I, Kairo: ‘A

al-‘Umri>, al-Akram D{iya>’. Dirasa>t Ta>ri>khiyah. Cet. I, Saudi Arabia: al-Majlis al-‘Ilmi> Ih}ya>’ al-Tura>s al-‘Isla>mi>, 1983.

al-‘Uqaili>, Abu> Ja‘far Muh}ammad bin ‘Amru> bin Mu>sa> bin H{amma>d. Kita>b al-D{u‘afa>’. Juz I. Cet. I; Riyad: Da>r al-S{umai‘i>, 2000.

‘Uwaid}ah, Ka>mil Muh}ammad Muh}ammad. Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>: Syaikh al-Isla>m. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

Wahid, Abdurrahman. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Edisi digital. Jakarta: Democracy Project, 2011.

Wali>, ‘Abd al-‘Azi>z Muh}ammad Nu>r. Asar al-Tasyayyu‘ ‘ala> Riwa>ya>t al-Ta>ri>khiyah fi> Qarn al-Awwal al-Hijri>. T.t.: t.p, 1415 H.

Yuslem, Nawir. Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis. Cet. I; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.

al-Z|ahabi>, Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Usma>n. Ma‘rifah al-Qura>’ al-Kiba>r ‘ala> al-T{abaqa>t wa al-A‘s}a>r. Jilid II. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfi, 1995.

_______. Mi>za>n al-I‘tida>l. Juz I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

_______. Siyar A‘la>m al-Nubala>’. Juz IV. Cet. II Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1982

_______. Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r wa al-A‘la>m. Juz I. Cet. II; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1990.

_______. Tazkirah al-H{uffa>z. Juz IV. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Z{ahi>r, Ih}sa>n Ila>hi>. Al-Syi>‘ah wa Ahl al-Bait (Lahore: Ida>rah Tarjuma>n al-Sunnah, t.th.

al-Zahra>ni>, Muh}ammad Mat}ar. ‘Ilm al-Rija>l: Nas’atuh wa Tat}awwuruh min Qarn al-Awwal ila> Niha>yah al-Qarn al-Ta>si‘. T.t.: Da>r al-Khud}air, t.th.

al-Zar‘i>, ‘Abd al-Rah}man ‘Abdulla>h. Rija>l Syi‘ah fi> al-Mi>za>n. Cet. I; Kuwait: Da>r al-Arqam, 1983.

al-Zarqa>, Ah}mad bin al-Syaikh Muh}ammad. Syarh} al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah. Cet. II; Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989.

Zarzu>r, ‘Adna>n Muh}ammad. Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi>‘ah al-Ima>miyah: Madkhal wa Muqa>rana>t. Cet. I; Yordania: Da>r al-A‘la>m li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 2008.

al-Zirikli>, Khair al-Di>n. Al-A‘la>m: Qa>mu>s al-Tara>jim li Asyhar al-Rija>l wa al-Nisa>’ min al-‘Arab wa al-Musta‘ribi>n wa al-Mustasyriqi>n. Juz VIII. Cet. XV; Beirut: Da>r al-‘Ilm lil al-Mala>yi>n, 2002.

al-Zubaidi>, Wali>d Ah}mad al-H{usain. et al., eds., Mausu>‘ah al-H{a>fiz} Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> al-H{adi>si>yah. Jilid I. Cet. I; Madinah Munawarah: Silsilah Is}da>ra>t al-H{ikmah, 2002.

al-Zuhri>, Muh}ammad bin Sa‘d bin Muni>‘. Kita>b al-T{abaqa>t al-Kubra>. Juz VIII. Cet. I; Madinah: al-Syirkah al-Dauliyah li al-T{aba‘ah, 2001.

Internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research (19 De-sember 2011).

H{usain al-Ra>d}i> al-‘Abdulla>h, Ta>rikh ‘Ilm al-Rija>l. http://www.alhassanain.com.pdf (18 Nopember 2010)

Zain al-Di>n al-‘A, Syarh} al-Bida>yah fi> ‘Ilm al-Dira>yah. http://www.alhassanain. com.pdf (18 Nopember 2010)

Published

January 18, 2023

Categories

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.